Brann & risiko

Kartlegging av risiko og tilhørende rutiner

 

Type arrangement

 • Ordinær trening (fotball, o.l.)
 • Idrettsturnering
 • Varemesse og dansegalla
 • Konsert med persontall > 10000
 • Generelt om rutiner og tiltak

 

Alle forhold som er beskrevet i dette dokumentet skal legges frem for leietaker i form av dette skrivet eller som en del av leiekontrakten. Leietaker skal bekrefte å ha forstått vilkårene og signere for at informasjonen er lagt frem.

Registrering og oppfølging av avvik

For å forebygge brann samt å sikre at alle branntekniske forhold er ivaretatt til enhver tid, skal det gjennomføres systematisk kontroll av alle forhold vedrørende brannsikkerheten.

 

Jevnlig kontroll – 1 gang pr. måned

Gjennomføres av brannvernansvarlig iht. egen sjekkliste. Brannvernansvarlig skal sørge for at alle registrerte avvik blir fulgt opp og rettet så snart som mulig.

 

Periodisk kontroll – 1 gang pr. år

Brannalarmanlegg, slokkeutstyr, røykventilasjon og ledelys system skal kontrolleres av godkjent foretak minst en gang i året. Kontrollen er ikke det samme som service på anleggene, og skal kontrolleres iht. de forutsetninger så ligger til grunn for de enkelte anleggene. Alle avvik som beskrives i kontrollrapport skal registreres i Vestlandshallen sin egen avviksliste.

 

Kontroll i forkant av arrangementer

Leietaker skal i forkant av arrangement sjekke at alle nødutganger er fri for hindringer, at utgangsdører kan åpnes til full fri bredde, og at merking av disse fungerer. Eventuelle avvik skal meldes til brannvernleder så snart som mulig. Dersom feilen regnes som farlig, skal leietaker selv vurdere om arrangementet kan fortsette. Dette inngår som en del av risikovurderingen.

Ordinær trening

Ved ordinær trening vil det oppholde seg opp mot 100 mennesker i hallen. Ved denne bruken foregår det ingen brannfarlig aktivitet og ingen sperring av nødutganger. Rømningsveiene har en samlet bredde på ca. 40 meter og er dimensjonert for flere tusen mennesker.

Nødvendige risikoreduserende tiltak – Rutine

Ingen utover hva er beskrevet i leiekontrakt.

 

Turnering

Hallen brukes ved forskjellige typer idrettsturneringer. Det er etablert en fast tribune og en uttrekkbar tribune i hallen. Ingen av disse tribunene er til hinder for de etablerte rømningsveiene.

Ved turnering vil det erfaringsmessig ikke oppholde seg mer enn 2000 mennesker samtidig i hallen. Denne aktiviteten er av en slik art at det med liten sannsynlighet vil oppstå hindringer foran og i rømningsveier. Det kan derimot være ønskelig med mindre boder for salg av mat og drikke.

Ved plassering av disse, må det tas hensyn til at disse ikke plasseres foran rømningsveier eller at de reduserer rømningsbredden gjennom foajeen. Det er ikke tillatt med gass til oppvarming av mat inne i bygget.

Nødvendige risikoreduserende tiltak – Rutine

 • Utsalgsboder skal ikke plasseres foran nødutgang eller i rømningsvei
 • Ryggsekker og annet idrettsmateriell skal ikke plasseres foran nødutgang
 • Ingen idrettsutstyr eller innredning som f. eks. tjukkas eller trampoline skal plasseres nærmere enn 3 meter fra nødutganger
 • Oppvarming av mat skal kun skje ved bruk av elektrisk ovn/plate. Gass er strengt forbudt!
 • Turneringsansvarlig skal kontrollere at alle nødutgangslys fungerer. Eventuelle feil skal meldes til brannvernansvarlig (Se kontaktliste nederst i dokumentet)

Varemesse og dansegalla

Hallen brukes unntaksvis til varemesser av forskjellige slag samt til dansegalla. Denne type arrangement medfører at det settes opp boder, større salgsobjekter som biler og båter samt scene og bord. Hallen har flere nødutganger som ved normal drift er synlig fra alle steder i hallen. Alle de overnevnte objektene vil i større eller mindre grad hindre fri sikt til nødutgangene. Da innredningen ved slike arrangementer varierer, skal det i forkant av hvert arrangement gjøres tiltak som sikrer gode rømningsveier og begrense faren for brann.

Nødvendige risikoreduserende tiltak – Rutine

I forkant av hvert arrangement skal det utarbeides egen risikoanalyse som omhandler brannsikkerhet. Leietaker/arrangør er ansvarlig for utarbeidelse av denne, og dette inngår som en del av forutsetningene i leiekontrakten. Analysen skal i forkant av arrangementet godkjennes av utleier.

Følgende tema skal, som et minimum inngå i risikoanalysen:

 • Informasjon om hvilken type arrangement som skal holdes
 • Vurdering av brannbelastning
 • Vurdering av maksimalt antall personer
 • Tiltak som sikrer at maksimalt antall personer blir overholdt
 • Rømningsplan som viser alle utganger og interne rømningsveier i messeområdet
 • Tiltak som er nødvendig for å sikre gode interne rømningsveier
 • Forhold knyttet til brannalarmanlegget og styring av dette
 • Plassering og dekningsomfang av slokkeutstyr

Utkobling av brannalarmanlegget må vurderes særskilt av kvalifisert foretak.

Uavhengig av forhold som omhandles i risikoanalysen, skal følgende forhold være ivaretatt:

 • Ingen faste objekter eller innredning skal plasseres nærmere enn 3 meter fra nødutgang
 • Alle interne rømningsveier skal ha bredde minimum 3 meter
 • Personer i hallen skal kunne finne veien til nødutgang, uansett hvor personer er i lokalet. Dette kan medføre at interne rømningsveier må tilleggmerkes med nødutgangskilt eller henvisningskilt.

Alle skilt skal tilfredsstille krav til utforming og størrelse jmf. NS 3926.

 

Konserter

Persontall >10000

 

Hallen brukes unntaksvis til større konserter. Denne type arrangement medfører flere forhold som

avviker fra den normale bruken. Ved konserter er det i hovedsak tilrettelegging av rømningsveier

som er den største utfordringen. Det skal derfor i forkant av slikt arrangement gjøres tiltak som

sikrer at rømningsveier er tilpasset arrangementet, samt at det er gjort tiltak som begrenser faren for brann.

Nødvendige risikoreduserende tiltak – Rutine

 • I forkant av hver konsert skal det utarbeides egen risikoanalyse som omhandler brannsikkerhet. Leietaker/arrangør er ansvarlig for utarbeidelse av denne, og dette inngår som en del av forutsetningene i leiekontrakten. Analysen skal i forkant av arrangementet godkjennes av utleier.

Følgende tema skal, som et minimum inngå i risikoanalysen:

 • Informasjon om hvilken type arrangement som skal holdes
 • Vurdering av brannbelastning
 • Vurdering av maksimalt antall personer
 • Tiltak som sikrer at maksimalt antall personer blir overholdt
 • Rømningsplan som viser alle utganger og interne rømningsveier i publikumsområdet, samt tilrettelegging av utvendige rømningsveier
 • Tiltak som er nødvendig for å sikre gode interne rømningsveier
 • Forhold knyttet til brannalarmanlegget. Her må det tas spesielt hensyn til hvordan brann skal oppdages og varsles under konserten (høyt lydnivå).
 • Plassering og dekningsomfang av slokkeutstyr
 • Utkobling av brannalarmanlegget må vurderes særskilt av kvalifisert foretak.

Uavhengig av forhold som omhandles i risikoanalysen, skal følgende forhold være ivaretatt:

 • Ingen faste objekter eller innredning skal plasseres nærmere enn 3 meter fra nødutgang
 • Alle interne rømningsveier skal ha bredde minimum 3 meter
 • Personer i hallen skal kunne finne veien til nødutgang, uansett hvor personer er i lokalet. Dette kan medføre at interne rømningsveier må tilleggmerkes med nødutgangskilt eller henvisningskilt. Alle skilt skal tilfredsstille krav til utforming og størrelse jmf. NS 3926.
 • Rutiner for koordinering mellom arrangør og brannvesenet.
 • Alle rømningsdører fra hallen skal ha egen dedikert vakt, med egen tilhørende rutine.